Školská rada

Školská rada

Kontakty

  e-mail mob.
Miroslava Serdelová serdelova@zszakupy.cz xxx
Iva Kreisingerová mistostarostka@mesto-zakupy.cz 775750023
Romana Kohoutová romisek05@seznam.cz 739518138

 

Výsledky voleb do školské rady (ŠR)

Dne 20.11.2017 se uskutečnily volby do ŠR za pedagogické zaměstnance školy:
1. Mgr. Miroslava Serdelová – 20 hlasů (87%), jediná kandidátka

Dne 21.11.2017 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce žáků:
1. Romana Kohoutová - 100 hlasů (41,5%)
2. Helena Pelčáková - 88 hlasů (36,5%)

Za zřizovatele byla členkou ŠR jmenována Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města Zákupy (usnesením RM č.531/2017 bod A).

ŠR rada bude v následujícím tříletém volebním období pracovat ve složení : Bc.Iva Kreisingerová, Mgr.Miroslava Serdelová a paní Romana Kohoutová. První schůzi ŠR svolá ředitel školy do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb a proběhne 14.12.2017.

 

Školská rada - informace

Školská rada ( dále ŠR ) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR byla při ZŠ a MŠ Zákupy zřízena usnesením zastupitelstva města ze dne 28.4.2005 jako tříčlenná. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. Funkční období členů ŠR je tři roky.

ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.