Naše vize

Ideál vycházejícího žáka školy

 • chce a umí se dále celoživotně vzdělávat
 • je tvořivý a umí řešit problémy
 • účinně a otevřeně komunikuje se svým okolím
 • spolupracuje a váží si práce své, ale i práce druhých
 • respektuje svá práva i práva druhých
 • uvědomuje si své povinnosti     
 • je tolerantní a vnímavý, projevuje své pozitivní city v chování, dokáže se vcítit do pocitů druhých
 • má kladný vztah k přírodě i kulturním hodnotám a chrání je
 • poznává a rozvíjí dále své schopnosti a učí se být zodpovědný, zejména při rozhodování o své další životní    a profesní orientaci

Zaměření školy 

Naše škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol.

Chceme se profilovat jako:

 • Škola podporující  výuku cizích jazyků od 1.ročníku. Posilujeme výuku cizích jazyků s možností výběru mezi anglickým a německým jazykem. Nabídka jazyků respektuje regionální polohu naší školy v blízkosti německých hranic. Na druhém stupni nabízíme výuku 2.cizího jazyka v 7.-9. ročníku.
   
 • Škola preferující sportovní aktivity (basketbal, volejbal, atletika, florbal).Volba této profilace vychází ze zájmů  a potřeb žáků naší spádové oblasti a z kvalitního materiálně- technického a personálního zázemí školy.
   
 • Škola nabízející písmo Comenia Script. Žákům 1. tříd nabízíme výuku dvou typů písma. První typ písma je současná školní norma, písmo spojené. Druhým typem alternativním je písmo nespojené, Comenia Script (CS). V roce 2010 – 2012 prošla naše škola dvouletým ověřováním písma CS. Zkušenosti ukazují, že nové písmo CS je jednodušší, což pomáhá žákům s poruchami učení, zvláště dysgrafikům. Při psaní žáci tvoří samostatné tvary pís-men bez vázanosti a písmo se stává čitelnějším. Tvary písma CS jsou bližší tiskovému písmu a umožňují tak zjednodušit systém čtení a psaní. V kmenové třídě vyučujeme oba typy písma současně. Pedagogičtí pracovníci naší školy byli proškoleni a mohou písmo CS vyučovat. Zákonní zástupci žáků mají možnost se rozhodnout, který typ písma pro své dítě zvolí.
   
 • Škola rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a  komunikačních  technologií.  Na 1. i  2. stupni se žáci seznámí s výpočetní komunikačnítechnikou a využívají ji i v dalších vyučovacích předmětech. K tomu slouží kvalitně vybavená počítačová učebna. Počítače jsou k dispozici i v některých dalších učebnách.
   
 • Škola s širokou nabídkou volitelných předmětů. Žáci 2. stupně mají možnost výběru dle svých zájmů  a schopností s přihlédnutím k volbě budoucího povolání.
   
 •  Škola se společným vzděláváním. Zvláštní pozornost věnujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, uplat-ňujeme individuální přístup při úpravě rozsahu a zaměření výuky, vybíráme vhodné metody práce a zařazujeme další podpůrná opatření podle doporučení školských poradenských zaříze-ní. Vytváříme podmínky pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, využíváme metody a formy práce, jimiž rozvíjíme jejich tvůrčí a objevnou činnost.
   
 • Škola otevřená mimoškolním aktivitám, veřejnosti. Nabízíme velké množství zájmových kroužků pro žáky 1.i 2. stupně s různým zaměřením, v nichž žáci smysluplně tráví svůj volný čas. Organizujeme akce ve spolupráci s rodiči, místními občanskými sdruženími a s městským úřadem.
   
 • Škola s všestrannou komunikací. Otevřeně komunikujeme (pedagog-žák, žák-žák, pedagog-pedagog, pedagog-rodič) navzájem i navenek s rodiči  a s veřejností. Komunikace s rodiči je realizována prostřednictvím SRPŠ, Rady školy, webových stránek a schránky důvěry. Ke komunikaci se žáky slouží žákovský parlament. Rozvíjíme zdravé klima školy. Rodiče jsou zapojováni do výchovných a vzdělávacích činností školy.
   
 • Škola se zdravým prostředím. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě, vnímají interakci člověka a přírody, učí se ochraňovat přírodní prostředí, rovněž je u žáků rozvíjen pozitivní vztah a odpovědnost vůči svému zdraví a zdraví druhých. Nedílnou součástí je organizace a realizace preventivních programů v problematice sociálně-patologických jevů.
   
 • Škola podporující participaci žáků. Existencí funkčního žákovského parlamentu na naší škole chceme dosáhnout vyšší participace žáků v rámci života školy - přenesení zodpovědnosti, vedení k samostatnosti, rozvoj komuni-kačních dovedností, schopnosti kompromisu, naslouchání, učení se argumentaci (obhajoba vlastních názorů), toleranci k odlišným názorům či postojům. Žákovský parlament funguje od 2. ročníku do 9. ročníku. Každá třída si v řádných volbách volí 2 zástupce, kteří pracují v celoškolním parlamentu. Volební období je dvouleté. Zástupci, kteří byli zvoleni ve školních volbách, jsou jmenováni do své funkce veřejně, obdrží členskou průkazku a se školou podepisují jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně ve vlastních pro-storách. Schůzek parlamentu se může zúčastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament pravidelně informuje o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpra-vodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka). V žákovském parlamentu má každý svou roli: předseda, zapisovatel, fotograf, ICT technik, mluvčí apod. Úkolem našeho žákovského parlamentu je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každo-denního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Naší snahou je zapojení žáků do chodu školy a do rozhodovacích procesů. Přenášíme na žáky určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme naše žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Na základě vzájemné pomoci a spolupráce sbližujeme žáky I. a II. stupně. Taktéž podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli. Díky aktivní činnosti žákovského parlamentu jsme se stali Konzultačním cen-trem pro Školu pro demokracii. Škola pro demokracii je celonárodně platný titul, náležející školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna kritéria v osmi oblastech.
   
 • Škola předcházející rizikovým jevům u dětí a mládeže. Škola má v rámci prevence zpracovány dva samostatné dokumenty, které doplňují školní vzdělávací program. Jedná se o Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program. Cílem prevence je snaha o oddálení, zabránění a snižování výskytu rizikového chování. Má rovněž za cíl zvyšovat informovanost u žáků a vést je k zodpovědnému chování v rámci této problematiky. Tím je podporován zdravý životní styl u žáků. Na základě Školní preventivní strategie je zpracován každoročně Minimální preventivní program. Ten vytyčuje jednotlivé cíle pro daný školní rok a je zpracován metodikem prevence ve spolupráci s výchovným poradcem. Tento dokument je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Je vyhodnocován na závěr školního roku – zjišťována je efektivita zvolených programů prevence. Zároveň jsou témata rizikového chování začleněna do výstupů vyučovacích předmětů tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školní výuky jednotlivých předmětů.

Koncepční záměry školy na období let 2016 - 2019