O nás

O nás

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace byla zřízena  městem Zákupy jako organizace s právní subjektivitou dne 1.ledna 1993. Součástmi  příspěvkové organizace jsou : základní škola, dvě mateřské školy, školní jídelna, školní družina, školní turistická ubytovna a sportovní areál.

Ředitelem školy je pan Mgr. Čestmír Kopřiva, zástupkyní ředitele paní Mgr. Jaroslava Neumannová, výchovnou poradkyní ZŠ paní Mgr. Květa Kňobortová, metodikem prevence Mgr. Miloš Nováček, vedoucí učitelkou MŠ Školní paní Dana Mothejzíková, vedoucí učitelkou MŠ Nové Zákupy paní Irena Jechová, vedoucí školní jídelny paní Radmila Pecharová a správcem ubytovny se sportovním areálem pan Pavel Brož.

Historie školy

Škola sídlí v budovách uvedených do provozu v roce 1964. V letech 1997 - 2002 prošly budovy školy rozsáhlou rekonstrukcí. V jejím rámci byly provedeny jednopatrové nástavby nad některými pavilóny školy a byla zastavěna proluka mezi hlavní školní budovou a pavilónem dílen. V nově vybudovaných prostorách vznikly další kmenové třídy, odborné učebny , kabinety, místnosti pro zájmové kroužky a zázemí pro provozní zaměstnance. V roce 2002 byla rekonstrukce završena výstavbou sportovní haly.  Obměnou prošel i sportovní areál školy na podzim roku 2004. Byla vybudována polytanová atletická dráha, atletické sektory, rekonstrukcí prošel  fotbalový trávník a vystavěno bylo  víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové hry. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce budovy č.p. 521 v Nových Zákupech, kde vzniklo odloučené pracoviště mateřské školy pro 25 dětí. V roce 2014 byly zatepleny budovy školy ve Školní ulici č.p. 347 – mateřská škola, školní jídelna, tělocvična a ubytovna. Proběhlo zateplení střech, výměna oken a dveří a zateplení plášťů budov. V roce 2017 proběhla rekonstrukce školní kuchyně.
Více informací o historii školství v Zákupech a  přehledy absolventů školy najdete ve škoním almanachu.

Úplnost a velikost školy

ZŠ a MŠ Zákupy je úplná  základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) a na druhém stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Škola je jedinou základní školou v Zákupech a je zároveň spádovou školou pro malé obce v okolí Zákup. Autobusové zastávky jsou na nedalekém náměstí, vzdáleném asi 1 km od školy (cca 50 % žáků dojíždí z Nových Zákup a okolních obcí ). Škola je umístěna v poměrně klidné části města na městském sídlišti v blízkosti volné přírody.

Základní škola má ve školním roce 2017/2018 celkem 16 tříd, do kterých dochází 312 žáků. Na prvním stupni je 10 tříd se 185 žáky a na druhém stupni 6 tříd se 127 žáky. Průměrný počet žáků na třídu je 19,5. Maximální počet žáků ve třídě je 25 (třída 9.A). Škola má dvě oddělení školní družiny se 60 žáky. 

Charakteristika žáků

Kromě žáků ze Zákup tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Talentovaní žáci odcházejí v pátém ročníku na víceletá gymnázia do nedalekých měst Česká Lípa a Mimoň. Žáci školy jsou dlouhodobě úspěšní v mnoha předmětových olympiádách a v dalších školních soutěžích v rámci okresu. Velkou skupinu žáků tvoří žáci se sportovním zaměřením. Tato skutečnost je zohledněna v ŠVP ZV.

Dlouholeté zkušenosti máme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Každý žák s SVP má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.