Články pod kategorii 'Novinky MŠ'

 • Prázdninové přerušení provozu MŠ

  Publikováno v Červnu 14 2018 v kategorii Novinky MŠ

  Provoz mateřské školy bude přerušen v termínech: MŠ Školní ul.:    od 2.7.do 10.8. 2018 MŠ Nové Zákupy:  od 9.7. do 24.8. 2018

  Nahoru
 • Schůzka pro rodiče přijatých dětí

  Publikováno v Květnu 18 2018 v kategorii Novinky MŠ

  Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v úterý 5.června v 16:00 v MŠ Zákupy

  Nahoru
 • Zápis na školní rok 2018/2019

  Publikováno v Březnu 23 2018 v kategorii Novinky MŠ

  Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se bude konat 3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hod. v MŠ Školní 347, Zákupy (pro obě MŠ). S sebou: potvrzení od lékaře na formuláři "Evidenční list pro dítě v mateřské škole" (k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení z web. stránek školy)

  Nahoru
 • Upozornění na změnu - odpolední svačiny

  Publikováno v Prosinci 15 2017 v kategorii Novinky MŠ

  Od 3. 1. 2018 nebudou již vydávány balené odpolední svačiny dětem odcházejícím po obědě domů. Dětem, které budou ráno nahlášeny k odchodu po obědě, bude částka 6 Kč za odpoledení svačinu odpočítána od celkové denní částky za stravné. Je tedy nutné i nadále hlásit ráno ve třídě případné odchody dětí po obědě.

  Nahoru
 • Přerušení provozu MŠ

  Publikováno v Prosinci 4 2017 v kategorii Novinky MŠ

  Provoz mateřské školy bude přerušen od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018

  Nahoru
 • Schůzka pro rodiče předškoláků

  Publikováno v Listopadu 13 2017 v kategorii Novinky MŠ

  Schůzka pro rodiče předškoláků se bude konat ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 16:00 ve třídě C. Program: 1. Informace k plaveckému výcviku, přihlášky.                 2. Školní zralost a nároky na dítě v 1. třídě ZŠ: Mgr. M. Kopřivová.                 3. Dotazy rodičů, individuální poradenství.

  Nahoru
 • Fotografování dětí

  Publikováno v Říjnu 31 2017 v kategorii Novinky MŠ

  V pondělí 13. 11. 2017 od 8 hod. budou děti fotografovány na vánoční série fotografií (podle výběru: 200 nebo 300 Kč).

  Nahoru
 • Výstavka "Tvoříme s mámou a s tátou"

  Publikováno v Říjnu 3 2017 v kategorii Novinky MŠ

  3. 10. 2017 jsme zahájili výstavku výrobků z přírodnin "Tvoříme s mámou a s tátou". Výrobky vytvořené za spolupráce rodičů a dětí vystavujeme v prostoru chodby v přízemí MŠ.

  Nahoru
 • Informace o povinném předškolním vzdělávání

  Publikováno v Březnu 13 2017 v kategorii Novinky MŠ

  Informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod. MŠ Zákupy – 3.5.2017). 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: - v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, - po dobu 4 souvislých hodin denně, - začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu (8:00 hodin). Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: - individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. - vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; - vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Kontaktní adresa pro dotazy: skolka@zszakupy.cz  

  Nahoru